இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். (1:4... )

Dec 5, 2014

சிந்தனை நேரம்

சிந்தனை நேரம் 1. வாழ்க்கை ஒரு சவால்---அதைச் சமாளி. 2. வாழ்க்கை ஒரு பரிசு---அதைப் பெற்றுக்கொள். 3. வாழ்க்கை ஒரு சாகசம்---அதில் துணிவு காட்டு. 4. வாழ்க்கை ஒரு சோகம்---அதை அடைந்துவிடு. 5. வாழ்க்கை ஒரு கடமை---அதை முடித்துவிடு. 6. வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு---அதில் பங்கு கொள். 7. வாழ்க்கை ஒரு துன்பம்---அதை எதிர்கொள். 8. வாழ்க்கை ஒரு புதிர்---அதற்கு விடை காண். 9. வாழ்க்கை ஒரு பாடல்---அதைப் பாடிவிடு. 10. வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு---அதைப் பயன்படுத்து. 11. வாழ்க்கை ஒரு பயணம்---அதைக் கடந்துவிடு. 12. வாழ்க்கை ஒரு வாக்குறுதி---அதைக் காப்பாற்று. 13. வாழ்க்கை ஒரு காதல்---அதை அனுபவி. 14. வாழ்க்கை ஒரு வனப்பு---அதன் புகழ்பாடு. 15. வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம்---அதனுடன் போராடு. 16. வாழ்க்கை ஒரு குழப்பம்---அதைத் தீர்த்துவிடு. 17. வாழ்க்கை ஒரு இலக்கு---அதைத் தொடர்ந்துவிடு.

No comments:

Post a Comment